FC2ブログ

難経(42)

四十二難日。
人腸胃短。受水穀多少。各幾可。
然。
胃大一尺五寸。径五寸。長二尺六寸。横屈受水穀三斗五升。其中常留穀二斗。水一斗五升。
小腸大二寸半。径八分。分之少半。長三丈二尺。受穀二斗四升。水六升三合。合之太半。
廻腸大四寸。径一寸半。長二丈一尺。受穀一斗。水七升半。
廣腸大八寸。径二寸半。長二尺八寸。受穀九升三合。八分合之一。
故腸胃凡長五丈八尺四寸。合受水穀八斗七升六合八分合之一。
此腸胃長短。受水穀之数也。
肝重四斤四両。左三葉右四葉。凡七葉。主蔵魂。
心重十二両。中有七孔三毛。盛精汁三合。主蔵神。
脾重二斤三両。扁廣三寸。長五寸。有散膏半斤。主褁血。温五臓。主蔵意。
肺重三斤三両。六葉両耳。凡八葉。主蔵魄。
腎有両枚。重一斤一両。主蔵志。
胆在肝之短葉間。重三両三銖。盛精汁三合。
胃重二斤二両。紆曲屈伸。長二尺六寸。大一尺五寸。径五寸。盛穀二斗。水一斗五升。
小腸重二斤十四両。長三丈二尺。廣二寸半。径八分。分之少半。左廻畳積十六曲。盛穀二斗四升。水六升三合。合之太半。
大腸重二斤十二両。長二丈一尺。廣四寸。径一寸。当臍右廻十六曲。盛穀一斗。水七升半。
膀胱重九両二銖。縦廣九寸。盛溺九升九合。
口廣二寸半。唇至歯長九分。歯以後至会厭。深三寸半。大容五合。
舌重十両。長七寸。廣二寸半。
咽門重十両。廣二寸半。至胃長一尺六寸。
喉嚨重十二両。廣二寸。長一尺二寸九節。
肛門重十二両。大八寸。径二寸大半。長二尺八寸。受穀九升三合八分。合之一。


四十二の難に曰く。
人の腸胃の長短、水穀を受くるの多少、各々幾何ぞや。
然るなり。
胃の大り一尺五寸、径り五寸、長きこと二尺六寸、横に屈して水穀三斗五升を受く、其の中常に留る穀二斗、水一斗五升。
小腸の大り二寸半、径八分の少半、長きこと三丈二尺、穀を受くること二斗四升、水六升三合、合之太半。
廻腸は大り四寸、径り一寸半、長きこと二丈一尺、穀を受くること一斗、水七升半。
廣腸は大り八寸、径り二寸半、長きこと二尺八寸、穀を受くること九升三合、八分合之一。
故に腸胃凡そ長きこと五丈八尺四寸、合して水穀を受くること八斗七升六合八分合之一、
此れ腸胃の長短、水穀を受くるの数なり。
肝の重さ四斤四両、左三葉右四葉、凡て七葉、魂を蔵すことを主る。
心の重さ十二両、中に七孔三毛有り、精汁を盛ること三合、神を蔵すことを主る。
脾の重さ二斤三両、扁廣三寸、長きこと五寸、散膏半斤有って、血褁むことを主る、五臓を温め、意を蔵すことを主る。
肺の重さ三斤三両、六葉両耳、凡て八葉、魄を蔵すことを主る。
腎に両枚有り、重さ一斤一両、志を蔵すことを主る。
胆は肝の短葉間に在り、重さ三両三銖、精汁を盛ること三合。
胃の重さ二斤二両、紆曲屈伸して、長きこと二尺六寸、大り一尺五寸、径五寸、穀二斗、水一斗五升を盛る。
小腸の重さ二斤十四両、長きこと三丈二尺、廣さ二寸半、径り八分の少半、左りに廻り畳積して十六曲、穀二斗四升、水六升三合の太半を盛る。
大腸は重さ二斤十二両、長きこと二丈一尺、廣さ四寸、径り一寸、臍に当って右に廻り十六曲、穀一斗、水七升半を盛る。
膀胱は重さ九両二銖、縦に廣きこと九寸、溺を盛ること九升九合、口の廣さ二寸半。
唇より歯に至って長きこと九分、歯より以後會厭に至って、深さ三寸半、大いさ五合容る。
舌は重さ十両、廣さ二寸半。
咽門は重さ十両、廣さ二寸半、胃に至りて長きこと一尺六寸。
喉嚨重さ十二両、廣に二寸、長きこと一尺二寸、九節あり。
肛門は重さ十二両、大り八寸、径り二寸半、長きこと二尺八寸、
穀を受くること九升三合八分合の一。
スポンサーサイトコメントの投稿

非公開コメント